fbDeklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej

Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej.

Data publikacji strony internetowej: 07.12.2012
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
•    napisy dla osób głuchych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 23.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej Anna Kuszlik-Czajkowska
Adres: Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej
pl. Wolności 58, 55-300 Środa Śląska
E-mail: dyrektor@bpsrodaslaska.ig.pl
Telefon: 71/3976594

Każdy ma prawo:
•    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
•    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
•    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
•    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Burmistrz Środy Śląskiej
Adres: Urząd Miejski w Środzie Śląskiej
pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
E-mail: um@srodaslaska.pl
Telefon: 71/3173052

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
pl. Wolności 58, 55-300 Środa Śląska
•    podjazd do budynku

Informacje dodatkowe
Ułatwienia
•    skala szarości
•    wysoki kontrast
•    negatyw
•    jasne tło
•    podkreślanie linków
•    czytelna czcionkaNARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI

Rozmiar tekstu:

Wysoki kontrast:

Jasne tło Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów