fbRegulamin konkursu literackiego
organizowanego z okazji jubileuszu 70-lecia Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej
„Nie tylko książki. Moje wspomnienie o bibliotece”

 

Organizator i czas trwania konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej Plac Wolności 58, 55-300 Środa Śląska, tel. 71 317 28 14, zwana dalej „Organizatorem”, „Biblioteką”.
2. Prace konkursowe należy składać do dnia 21.06.2018 r. w siedzibie Organizatora i jego filiach bibliotecznych w miejscowościach Bukówek, Ciechów, Cesarzowice, Kryniczno, Szczepanów.

Cele konkursu

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest  przedstawienie wiersza lub krótkiej formy komiksowej inspirowanej działalnością Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej.
2. Celem konkursu jest:
- popularyzacja obchodów 70-lecia Biblioteki,
- rozbudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej i twórczego myślenia wśród czytelników,
- promocja Biblioteki i podkreślenie jej roli w życiu społecznym,
- budowanie poczucia więzi i tożsamości z Biblioteką poprzez literackie wyrażenie wspomnień, oczekiwań i indywidualnego spojrzenia na to miejsce przez uczestników konkursu.

Adresaci konkursu

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta Środa Śląska oraz Powiatu Średzkiego.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
- kategoria I – młodzież w wieku 16–19 lat,
- kategoria II – dorośli powyżej 19 lat.
3. Autorem wiersza/komiksu może być tylko jedna osoba.

Zasady konkursu

1. Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową w formacie A3 lub A4 stanowiącą zamkniętą całość o dowolnej objętości  plansz lub stron.
2. Technika wykonania prac w zakresie komiksu i wiersza jest dowolna.
3. Do konkursu mogą zostać nadesłane prace, które zostały napisane w języku polskim i nie były wcześniej publikowane.
4. Plansze/strony z pracami konkursowymi, powinny na odwrocie posiadać formatki (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu).
5. Uczestnik zgłasza pracę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
6. Poprzez nadesłanie pracy na konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do komiksu/wiersza. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac nie spełniających w/w warunków.
8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.
9. Wybrane prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej oraz podczas uroczystości 70-lecia Biblioteki 19 września 2018 r. w Domu Kultury.

Jury i sposób oceny

1. Organizator powołuje Jury Konkursu.
2. Wszystkie zgłoszone prace do Konkursu podlegają ocenie Jury.  
3. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych krótkich form komiksowych oraz wierszy.

Nagrody

1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona podczas uroczystych obchodów 70-lecia Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej dnia 19.09.2018 r. Dodatkowo organizator konkursu powiadomi laureatów telefonicznie.
2. Organizator przewiduje następujące nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
- za zajęcie I miejsca nagroda pieniężna o wartości 300 zł,
- za zajęcie II miejsca nagroda pieniężna o wartości 200 zł,
- za zajęcie III miejsca nagroda rzeczowa.
3. Fundatorami nagród pieniężnych są lokalni przedsiębiorcy, których logotypy zamieszczone będą na materiałach promujących konkurs.

Postanowienia końcowe

1. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.
2. Uczestnik konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej na konkurs pracy.
3. Osoby nagrodzone w konkursie udzielają Organizatorowi zgodę w zakresie utrwalania,  zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.  
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

pobierz

NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI

Rozmiar tekstu:

Wysoki kontrast:

Jasne tło Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów