fb

Wypożyczalnia dla Dorosłych

do pobrania: pobierz regulamin_dzdr.pdf regulamin_dzdr.pdf
§ 1.
 PRAWO KORZYSTANIA
1. Zbiory biblioteki są zbiorami ogólnie dostępnymi dla mieszkańców powiatu średzkiego śląskiego.
2 .Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany: - okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, - wypełnić kartę zapisu, zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4 .Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, Czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek), których administratorem jest Biblioteka. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.
5 .Każdy Czytelnik jest zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach dotyczących jego danych osobowych.
6. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
7. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Wypożyczalni.
8.W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków. 9.Nie udostępnia się książek osobom nietrzeźwym.
§ 2.
WYPOŻYCZANIE
1. Wypożyczyć można jednorazowo 4 książki na okres nie dłuższy niż 28 dni.
2. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
3. W przypadku, jeżeli książka stanowi szczególnie poszukiwaną pozycję (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych), bibliotekarz może skrócić ustalony w § 2 pkt 1 termin zwrotu książek do14 dni od daty wypożyczenia.
4. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
5. W razie braku książki w zbiorach, Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego pozycja.
6. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek, natomiast z księgozbioru podręcznego Czytelnik może korzystać tylko na miejscu – książki podaje bibliotekarz..
7. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone woluminy.
 § 3.
 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody powstałe w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Zagubienie jednego woluminu z dzieła wielotomowego traktowane jest jako zagubienie całego dzieła. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej nową książkę nie mniejszej wartości, przydatną w bibliotece. Za nie zwrócenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki.
3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki wydawane są Czytelnikowi pokwitowania.
4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób uchylających się od zwrotu książek i dochodzić roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 4.
 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 pkt 1 pobierane są opłaty w kwocie 0,20 zł za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie.
2 .Czytelnik, do którego wysyła się upomnienie w sprawie zwrotu książek pokrywa koszty jego wysłania zgodnie z wysokością aktualnych opłat pocztowych plus cena druku.
3.Nieuregulowanie należności za przetrzymywanie książek powoduje pozbawienie Czytelnika dalszej możliwości korzystania z wypożyczalni.
4.Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należytych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 5.
SKARGI I WNIOSKI
1.Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do zeszytu skarg i wniosków lub zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.
§ 6.
PRZEPISY KOŃCOWE
1.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01. 01. 2007 r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej Anna Kuszlik - Czajkowska

NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI

Rozmiar tekstu:

Wysoki kontrast:

Jasne tło Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów