fb

Regulamin Dział Dziecięcy

§ 1.
Prawo korzystania
1. Z wypożyczalni mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 18 za (poręczeniem) rodziców lub opiekunów oraz osoby dorosłe.
2 .Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne. Warunkiem korzystania z wypożyczalni jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej. Karta biblioteczna jest wydawana przy zapisie do biblioteki. Opłata za wydanie karty wynosi 2 złote i jest jednorazowa.
3. W przypadku zgubienia karty pobierana jest opłata w wysokości 6 złotych.
4. Czytelnik posiada kartę biblioteczną, która jest jego dokumentem identyfikacyjnym. 
5. Karty może używać tylko osoba na niej podpisana.
6. Przy zagubieniu karty czytelnik powinien zgłosić to w bibliotece.
7. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych czytelnika (rodzica) zawartych w zobowiązaniu, które będą wykorzystane do celów statystycznych i odzyskania wypożyczonych czytelnikowi materiałów bibliotecznych. Dane osobowe podlegają ochronie.
8. Rodzice lub opiekunowie ponoszą wszelkie konsekwencje prawne z tytułu korzystania z wypożyczalni przez dzieci i młodzież.
9. Czytelnik jest zobowiązany do informowania wypożyczalni o zmianie adresu zamieszkania lub szkoły, do której uczęszcza
 § 2.
Wypożyczanie.
10. Do rejestracji czytelnika niezbędny jest PESEL dziecka.
11. Przy zapisie nowego czytelnika powinien być obecny jeden z rodziców (lub opiekun prawny).
12. Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca, przy czym czytelnik może mieć na swoim koncie nie więcej niż 4 książki.
13. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony, o ile ta książka nie została zamówiona przez innego czytelnika.
14. Przy przetrzymaniu przez czytelnika książek nie zostanie naliczana kara pieniężna tylko zablokuje się konto czytelnika. Aktywuje się ponownie, gdy czytelnik zwróci książki do biblioteki. 15. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni można korzystać wyłącznie na miejscu.
16. Czytelnik ma prawo zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektury oraz wskazówki dotyczące korzystania z katalogu.
17. Z wypożyczalni nie można korzystać, jeżeli w domu czytelnika panuje choroba zakaźna.
§ 3.
 Poszanowanie książek.
18. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
19. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
§ 4.
 Przepisy końcowe.
20. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu , może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony korzystania z wypożyczalni Działu Dziecięcego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor BP. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2009 roku.

Regulamin Dział Dziecięcy plik do pobrania

pobierz regulami_dzd.pdf regulami_dzd.pdf

NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI

Rozmiar tekstu:

Wysoki kontrast:

Jasne tło Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów