fb
 

Załącznik do uchwały nr XX/161/16

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

z dnia 27 stycznia 2016 r.

 

 


 
STATUT
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

 

 

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest Środa Śląska, Plac Wolności 58.

2. Terenem jej działalności jest obszar miasta i gminy Środa Śląska.

§ 3. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora i posiada osobowość prawną.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Środa Śląska.

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Burmistrz Środy Śląskiej.

4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

 

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

§ 4. 1. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobu nauki i kultury polskiej oraz światowej.

2. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Środa Śląska.

§ 5. 1. Do zadań Biblioteki należy:

1)      gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2)      obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz i pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej;

3)      współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych lokalnej społeczności;

4)      prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;

5)      organizowanie wydarzeń popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę, czytelnictwo tj. spotkań autorskich i tematycznych, wystaw, warsztatów, konkursów;

6)      doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

7)      prowadzenie stałej obserwacji i analizy rynku wydawniczego książki i innych mediów.

 

Rozdział 3.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

§ 6. 1. Organem zagradzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ja na zewnątrz.

2. W przypadku nieobecności dyrektora, zastępstwo pełni pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Środy Śląskiej w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 7. 1. Dyrektor organizuje prace Biblioteki, określa w regulaminie organizacyjnym jej szczegółową organizacje wewnętrzną oraz zakres zadań poszczególnych działów, odpowiada za całokształt jej działalności, odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Biblioteki.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy:

1)      nadzór i kierownictwo nad działalnością Biblioteki;

2)      przedstawienie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

3)      wydawanie regulaminów i wewnętrznych zarządzeń;

4)      zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Biblioteki oraz dokonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy;

5)      poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Biblioteki.

§ 8. 1. Biblioteka prowadzi filie, których wykaz określa załącznik do niniejszego statutu.

2. Zakres działania filii określony jest w § 5.

3. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, kluby, stowarzyszenia, fundacje tworzone na podstawie odrębnych przepisów.

 

Rozdział 4.

MAJĄTEK I FINANSE

 

 § 9. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonych w odrębnych przepisach.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy.

3. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu powiatu na zadania biblioteki powiatowej, dotacji celowej z budżetu gminy, spadków i darowizn, przychodów z pobieranych opłat o których mowa w § 11.

4. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 10. 1. Biblioteka prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

2. Dyrektor składa sprawozdania z wykonywania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami nadzoru.

3. Dyrektor składa materiały dotyczące planowania zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami nadzoru.

4. Dyrektor składa Organizatorowi roczne sprawozdanie finansowe.

§ 11. 1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

1)      za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

2)      za uszkodzenie zniszczenie i niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, ustala się z Regulaminie Biblioteki udostępniania zbiorów.

 

Rozdział 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 12. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane uchwałą rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w trybie właściwym dla jej nadania.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Grabowiecki

 

 

Załącznik do Statutu Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej

 

Wykaz filii Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej:

1)      filia w Bukówku

2)      filia w Cesarzowicach

3)      filia w Ciechowie

4)      filia w Krynicznie

5)      filia w Szczepanowie

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Grabowiecki

 

NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI

Rozmiar tekstu:

Wysoki kontrast:

Jasne tło Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów